dump 0uaf /mnt/back/0_dump /dev/ada0p2

liveCD から dump 0af .....

フルリストア restore -rvf /mnt/0_.dump

指定したディレクトリを復元 restore -xvf /mnt/0_.dump /usr/local/etc

見るだけ restore -tvf /mnt/0_.dump /usr/local/etc


FreeBSD


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2012-10-29 (月) 14:06:32 (4229d)