dump 0uaf /mnt/back/0_dump /dev/ada0p2

liveCD から dump 0af .....


フルリストア
restore -rvf /mnt/0_.dump  

指定したディレクトリを復元
restore  -xvf  /mnt/0_.dump  /usr/local/etc

見るだけ
restore  -tvf  /mnt/0_.dump  /usr/local/etc

----
[[FreeBSD]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS